Naruszenie dóbr osobistych

zaprzecznie ojcostwa

Za dobra osobiste uważa się wartości o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowością człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie.

Polski ustawodawca wskazał przykładowe dobra osobiste takie jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – nie jest to jednak katalog zamknięty dóbr osobistych.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może żądać od osoby naruszającej jej dobra:

  • - zaniechania (zaprzestania) takiego działania, chyba że nie jest ono bezprawne,
  • - aby dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie – np. przeprosiny w prasie,
  • - zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,
  • - odszkodowania, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa