Blokada alkoholowa

blokada alkoholowa

Jeżeli został orzeczony w stosunku do sprawcy czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, taka osoba może wystąpić do sądu z wnioskiem o dalsze wykonywanie tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Przesłankami do takiej zmiany środka karnego jest łączne:

  • 1. Wykonywanie środka karnego przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru
  • 2. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniające przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Taka zmiana środka karnego pozwala na skuteczne skrócenie czasu trwania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.