Dozór elektroniczny

dozór elektroniczny

Skazany w stosunku do którego orzeczono wyrokiem bezwzględną karę pozbawienia wolności może wystąpić do sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa z wnioskiem o zezwolenie na odbywanie kry pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Aby wniosek mógł zostać uwzględniony:

  • 1. Orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku;
  • 2. Dozór elektroniczny jest wystarczający do osiągnięcia celów kary;
  • 3. Skazany posiada określone miejsce pobytu;
  • 4. Osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego w ich miejscu zamieszkania oraz wyraziły zgodę podmiotowi dozorującemu na przeprowadzenie czynności kontrolnych;
  • 5. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego odbywa karę w miejscu swojego zamieszkania i może się z niego oddalać tylko w szczególnie określonych przedziałach czasu określonych w postanowieniu sądu, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie. Wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest nieodpłatny