Odroczenie wykonania kary

odroczenie

Skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności może wystąpić do sądu o odroczenie wykonania kary. Sąd musi obligatoryjnie odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby nie jest możliwe wykonanie przez skazanego orzeczonej wobec niego kary. W takiej sytuacji sąd odracza wykonanie kary do czasu ustania przeszkody.

Fakultatywnie sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do jednego roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Przykładowo zbyt ciężki skutek zachodzi wtedy, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, konieczność zapewnienia innym członkom rodziny opieki za względu na ich wiek, chorobę, kalectwo czy też konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych, osobistych.