Zarząd majątkiem dziecka

zarządzanie majątkiem dziecka

Dzieci nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. Konsekwencją tego jest, że to rodzice sprawują zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Rodzice jednak nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Czynność przekraczająca zwykły zarząd bez zgody sądu opiekuńczego jest bezwzględnie nieważna.

Przykładowo do czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza się:

  • wszelkie czynności dotyczące nieruchomości (np. sprzedaż, darowizna)
  • odrzucenie spadku w imieniu dziecka
  • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na udziale w nieruchomości należącym do małoletniego
  • zawarcie umowy dzierżawy
  • zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych