Obniżenie alimentów

obniżenie alimentów

W razie istotnej zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 k.r.o.) Powyższy przepis pozwala na wystąpienie z pozwem o obniżenie ustalonych już wcześniej alimentów w wyroku lub umowie, jeżeli od dnia ich ustalenia doszło do jakiejś istotnej zmiany, która może wpływać na zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmianą uzasadniającą żądanie obniżenia alimentów jest:

  • 1. Odpadnięcie przesłanki niedostatku po stronie uprawnionego do alimentów;
  • 2. poprawienie się sytuacji zarobkowej lub majątkowej uprawnionego;
  • 3. uzyskanie przez dziecko możności samodzielnego utrzymania się;
  • 4. zmniejszenie się potrzeb uprawnionego;
  • 5. pogorszenie się stanu majątkowego zobowiązanego.

Rozpoznając sprawę o obniżenie alimentów Sąd porównuje moment początkowy, czyli moment w którym została ustalona wysokość obowiązku alimentacyjnego oraz moment końcowy, czyli dzień na który Sąd orzeka w przedmiocie obniżenia alimentów. Jeżeli w tym czasie znacznie zmniejszyły się potrzeby uprawnionego do alimentów lub pogorszyły się możliwości majątkowe zobowiązanego, żądanie obniżenia alimentów może okazać się zasadne.