Pozew a rozwód

zaprzecznie ojcostwa

Jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa jest rozwód. Pozew o rozwód co do zasady wnosi się do Sądu Okręgowego, we właściwości którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Przesłanką rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest nastąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. W sprawie o rozwód na żądanie chociażby jednego z małżonków sąd orzekał będzie czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Kwestia ma ta zasadnicze znaczenie przy ustalaniu obowiązku małżeńskiego pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w sprawie o rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z dzieckiem, jak również o alimentach na dzieci. Ponadto jeżeli małżonkowie zajmują wspólnie mieszkanie sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez rozwiedzionych małżonków.

Konstruując pozew o rozwód należy sądowi wskazać, czy chcemy aby rozwód był z orzekaniem o winie, jak również złożyć odpowiednie wnioski dotyczące tego jak chcemy, aby sąd uregulował sprawę alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dzieckiem oraz sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.