Rozdzielność majątkowa małżeńska

zaprzecznie ojcostwa

Wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Wspólność ta może zostać zniesiona przez małżonków na skutek ustanowienia rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa między małżonkami może powstać na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy małżonkami – taka umowa popularnie nazywana jest intercyzą. Tego rodzaju umowę małżonkowie mogą zawrzeć jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Rozdzielność majątkową może ustanowić również sąd na żądanie jednego z małżonków, jeżeli zachodzą ku temu ważne powody (np. jeżeli małżonkowie żyją w rozłączeniu lub jeden z małżonków trwoni majątek). W tej sytuacji sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną (np. od momentu, w którym małżonkowie przestali ze sobą mieszkać).

Rozdzielność majątkowa powoduje, że małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego w rozumieniu zasad obowiązujących dla wspólnoty majątkowej małżeńskiej. W takim ustroju występują dwa osobne majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. Zaletą ustroju rozdzielności majątkowej jest brak ponoszenia odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka, jeżeli w momencie zawierania zobowiązania wierzyciel wiedział o umowie majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami.