Uznanie ojcostwa

zwrot nadpłaconych alimentów

Prawo polskie wprowadziło domniemanie, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa to zakłada się, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Jeżeli powyższe domniemanie nie zachodzi albo domniemanie to zostało obalone w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa to ustalenie ojcostwa następuje w drodze uznania ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo na mocy orzeczenia sądowego.

Podstawową formą uznania ojcostwa jest złożenie oświadczenia woli przez ojca dziecka przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, ze ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Możliwe jest uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Innym sposobem ustalenia ojcostwa jest sądowe ustalenie ojcostwa, którego może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka.

Wraz ze sprawą o ustalenie ojcostwa, matka można dochodzić zasądzenia alimentów na rzecz dziecka.