Prawo karne

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności może wystąpić do sądu o odroczenie wykonania kary. Sąd musi obligatoryjnie odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby nie jest możliwe wykonanie przez skazanego orzeczonej wobec niego kary...Czytaj więcej

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Skazany w stosunku do którego orzeczono wyrokiem bezwzględną karę pozbawienia wolności może wystąpić do sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa z wnioskiem o zezwolenie na odbywanie kry pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego...Czytaj więcej

Warunkowie przedtwerminowe zwolnienie

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu co najmniej połowy kary, natomiast do osób skazanych w warunkach art. 64 § 1 k.k. można zwolnić po odbyciu co najmniej 2/3 kary, a w warunkach 64 § 2 k.k. po odbyciu co najmniej 3/4 kary...Czytaj więcej

Blokada alkoholowa w samochodzie

Jeżeli został orzeczony w stosunku do sprawcy czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, taka osoba może wystąpić do sądu z wnioskiem o dalsze wykonywanie tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym... Czytaj więcej

Zniesławienie/pomówienie

Przestępstwo zniesławienia zostało uregulowane w art. 212 k.k. Przedmiotem ochrony jest cześć, godność człowieka. Istotą zniesławienia jest pomawianie... Czytaj więcej

Jazda pod wpływem alkoholu art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli toczy się wobec Ciebie postępowanie o popełnienie przestępstwa polegającego na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu to w szczególności powinieneś: Czytaj więcej