Prawo rodzinne

Zwrot nadpłaconych alimentów

W praktyce bardzo często zdarza się, że w sprawie o alimenty sąd I instancji wydaje orzeczenie zasądzające alimenty na rzecz dziecka oraz nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności... Czytaj więcej

Zarząd majątkiem dziecka

Dzieci nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. Konsekwencją tego jest, że to rodzice sprawują zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską... Czytaj więcej

Uznanie ojcostwa

Prawo polskie wprowadziło domniemanie, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa to zakłada się, że ojcem dziecka jest mąż matki... Czytaj więcej

Zaprzeczenie ojcostwa

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia... Czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa małżeńska

Wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Wspólność ta może zostać zniesiona przez małżonków na skutek ustanowienia rozdzielności majątkowej... Czytaj więcej

Separacja a rozwód

Małżonkowie pomiędzy, którymi doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego mogą wystąpić do sądu z pozwem o separację...Czytaj więcej

Pozew a rozwód

Jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa jest rozwód. Pozew o rozwód co do zasady wnosi się do Sądu Okręgowego, we właściwości którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania...Czytaj więcej

Obniżenie alimentów

W razie istotnej zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 k.r.o.)... Czytaj więcej

Podwyższenie alimentów

W razie istotnej zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 k.r.o.)...Czytaj więcej

Alimenty na rozwiedzionego małżonka

Sąd orzekając rozwód może na wniosek strony zasądzić alimenty od jednego z byłych małżonków na rzecz drugiego. Ważną rolę odgrywa ustalenie winy małżonka...Czytaj więcej

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu opieki nad dzieckiem po rozstaniu się rodziców w sposób naprzemienny u jednego i drugiego rodzica przez określony okres... Czytaj więcej